slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Zemplínska Široká

OBEC Zemplínska Široká v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Zemplínska Široká s nástupom od 1.7.2017.

 

OBEC Zemplínska Široká v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Zemplínska Široká s nástupom od 1.7.2017.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe
   

Iné kritériá a požiadavky: 

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné)
 • 1.atestačná skúška
   

Zoznam dokladov, ktoré účastní predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,
 • doklad o absolvovaní 1.atestačnej skúšky
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 31.5.2017 do 12:00 hod. na adresu:

Obec Zemplínska Široká, Obecný úrad, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín
Na obálku prosíme uviesť:
„Výberové konanie - riaditeľ MŠ“
„Neotvárať!“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer